GEMEENTE HOLLANDS KROON - In het accommodatiebeleid is vastgesteld dat de vier publieke sporthallen verzelfstandigd worden en daarbij kunnen rekenen op een structurele exploitatiebijdrage van €15.000,- en een eenmalig budget voor het wegwerken van achterstallig onderhoud. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de gebruiker van de sporthal in het multifunctionele centrum Veerburg in Anna Paulowna. Op basis van deze gesprekken heeft het college de conclusie getrokken dat de sporthal in zelfbeheer overgedragen kan worden aan de gebruikers. Dat is gecommuniceerd met de zogenaamde ‘Gebruikersgroep Veerburg’.

Geen volledige verzelfstandiging

Volledige verzelfstandiging lukt nog niet. Het college vraagt de gebruikers een aantal operationele taken zelf uit te voeren en de bezettingsgraad van de sporthal te verhogen, met als doel om toe te werken naar de volledige exploitatie van de sporthal. Het college stelt voor om de bezetting van sporthal en de naastgelegen trainingshal samen te voegen. De gebruikers hebben tot 1 januari 2018 de tijd om dit te organiseren.

Verkennend onderzoek

Ondertussen werkt de Gebruikersgroep aan een scenario waarbij in de nabije toekomst een sporthal op het sportcomplex Kleine Sluis wordt gebouwd. Het college verleent medewerking aan een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid daarvan.

Sportcentrum Wieringen

Het voorstel gaat ook in op de toekomst van Sportcentrum Wieringen. Het college stelt voor om aan het Sportcentrum Wieringen nog éénmalig €184.600,- beschikbaar te stellen. Daarmee is het sportcentrum volledig verzelfstandigd en kan de structurele bijdrage in de exploitatie bijgesteld worden van €35.000,- naar €15.000,-.

De gemeenteraad neemt 20 juni een besluit.