HOLLANDS KROON - De provincie Noord-Holland en de gemeenten in de Kop van Noord-Holland gaan samenwerken om er voor te zorgen dat er meer locaties beschikbaar komen voor de huisvesting van buitenlandse tijdelijke werknemers. Met deze samenwerking hopen zij sneller een oplossing te vinden voor de huisvestigingsproblematiek van deze doelgroep.

Buitenlandse werknemers zijn hard nodig voor de economie van De Kop. Veel bedrijven maken gebruik van hun diensten. De provincie wil dat De Kop een aantrekkelijke vestigingsregio blijft. Dat betekent ook dat buitenlandse werknemers van bedrijven erop moeten kunnen rekenen dat er adequate huisvesting is.

Groot tekort aan fatsoenlijke huisvesting voor tijdelijke werknemers
Onderzoek wijst uit dat er een groot tekort is aan fatsoenlijke huisvesting voor buitenlandse werknemers in De Kop. De mensen die daar werken zijn vooral afkomstig uit Midden- en Oost-Europa. De meesten werken in de land- en tuinbouw. De verwachting is dat in de nabije toekomst ook de zorg in toenemende mate buitenlandse werknemers nodig zal hebben.

Huisvesting lastig te realiseren
De komende jaren is voor minimaal 3000 buitenlandse werknemers extra huisvesting nodig. Inmiddels is duidelijk dat gemeenten de nodige inspanningen leveren maar dat dit niet overal tot het gewenste resultaat leidt. Inwoners en omwonenden maken vaak bezwaar als er een nieuwe huisvestingslocatie in de buurt komt. Het gevolg hiervan is dat buitenlandse medewerker illegaal worden gehuisvest. Dat is een onwenselijke situatie. Daarom hebben de provincie en de drie gemeenten afgesproken om samen te zoeken naar locaties waar huisvesting voor buitenlandse werknemers kan worden gerealiseerd. Voor nu én voor in de toekomst.

Onder de radar
Zowel de provincie als de drie betrokken gemeenten willen dat buitenlandse werknemers fatsoenlijk gehuisvest worden. Daarmee wordt voorkomen dat zij, zoals nu regelmatig gebeurt, onder de radar verdwijnen en op illegale wijze en soms zelfs onder onveilige omstandigheden worden gehuisvest. Dergelijke huisvestingssituaties kunnen tot gevolg hebben dat de buitenlandse werknemer wegblijft, en werkgevers zo onvoldoende werknemers kunnen werven. Daarnaast willen de provincie en drie gemeenten gastvrij zijn voor de mensen die hier het –zware- werk komen doen dat veel Nederlanders niet willen doen. En hen een goede en veilige verblijfsplek bieden.

In beeld krijgen
Om illegale huisvesting aan te pakken gaan de gemeenten in regionaal verband de handhaving oppakken. Daarnaast zullen alle buitenlandse werknemers, net als iedere inwoner van Nederland moeten worden opgenomen in het basisregister personen van de gemeente. Voor kortverblijvende buitenlandse werknemers geldt die wettelijke verplichting niet. Voor hen geldt dat zij in het verplichte nachtregister van het logiesverblijf worden opgenomen. Ook daarvan hebben de gemeenten afgesproken dat ze dit gezamenlijk oppakken. Door handhaving en registratie komen alle buitenlandse werknemers in beeld en weten we of er genoeg huisvesting is.

Locatieonderzoek in de nabijheid van dorpen en steden in de Kop van Noord-Holland
Met het locatieonderzoek richten de provincie en de drie gemeenten zich op de locaties in de nabijheid van dorpen en steden in de Kop van Noord-Holland. Op 19 oktober spreekt Provinciale Staten hier verder over. Als zij akkoord zijn, gaat het locatieonderzoek van start. Het locatieonderzoek is naar verwachting in maart 2021 afgerond. Inwoners, omwonenden en andere belanghebbenden worden door provincie en gemeenten vanaf dag één betrokken bij het locatieonderzoek en verdere planvorming.