WIERINGEN - In het Amstelmeer in de kop van Noord-Holland voeren Landschap Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vanaf deze zomer een indrukwekkend duurzaam project uit. Ondiep geworden vaarwegen worden uitgebaggerd. De vrijkomende bagger wordt hergebruikt voor inrichting van de eilandjes bij De Verzakking en Moeraseiland als hoogwatervluchtplaats en broedeiland voor wadvogels. Omwonenden en gebruikers van het Amstelmeer zijn betrokken bij de plannen rond het Amstelmeer en geïnteresseerden kunnen deelnemen aan een openbare digitale bijeenkomst in januari 2021.


Baggeren vaarwegen
Het Hoogheemraadschap baggert op twee plaatsen de vaarweg tussen Van Ewijcksluis en De Haukes weer op diepte. Tijdens het baggeren blijft de vaarweg beschikbaar. Daarnaast wordt bij de aanbesteding gelet op omgevingshinder zoals geluid en persleidingen door het meer.

Inrichting eilanden Amstelmeer
De bestaande eilandjes in het Amstelmeer gaat Landschap Noord-Holland inrichten met de bedoeling wadvogels binnendijks een beschermde omgeving te bieden. Vogels kunnen hier verstoringsvrij rusten, broeden en foerageren. De eilanden in het Amstelmeer liggen er al, maar zijn in de loop der tijd weggespoeld. Die worden nu duurzaam hersteld met vrijkomende bagger en ingericht als toevluchtsoord voor wadvogels.

Duizenden vogels bij hoog water op wad
Landschap Noord-Holland verwacht dat de vogels met vele duizenden de eilandjes weer weten te vinden. Het Amstelmeer is cruciaal voor wadvogels bij hoog water op het wad. Balgzand, het deel van de Waddenzee dat direct aan de andere kant van de dijk ligt, is namelijk de drukste ‘luchthaven’ van Noord-Holland voor vogels. Talrijke vogels zoeken hier naar voedsel. Bij hoog water moeten al deze vogels uitwijken. Het Amstelmeer is daarvoor dé aangewezen plek in de directe omgeving.

Informatie en vragen over werkzaamheden
De organisaties zijn in gesprek met bewoners rond en gebruikers van het Amstelmeer. Voor zover mogelijk zijn de dorpsverenigingen, verenigingen die gebruik maken van het meer en direct omwonenden benaderd voor afstemming over de plannen. Wie geïnteresseerd is kan zich aanmelden voor een digitale bijeenkomst via Zoom op maandag 11 januari (19.30 – 21.00 uur) en donderdag 14 januari (16.00 – 17.30 en 19.30 – 21.00 uur). Aanmelden voor deze sessies is noodzakelijk via www.landschapnoordholland.nl/activiteiten. Tijdens deze bijeenkomsten is er alle ruimte voor het stellen van vragen.