ANNA PAULOWNA - In Hollands Kroon heeft men vele wegbermen en watergangen in beheer. Deze worden onderhouden door aannemerscombinatie Zuidema, Vermaire en KZ. Zij zijn de komende jaren verantwoordelijk voor het onderhoud en voeren dit op hoofdlijnen als volgt uit:

Maaien van bermen
In het voorjaar wordt gestart met een veiligheidsronde. Hierbij worden langs de wegen de zichthoeken en kruisingen gemaaid. Langs de hoofdwegen wordt daarnaast een strook van ongeveer 2 meter langs de weg gemaaid. In de zomer volgt een volledige maaironde waarbij alle bermen worden gemaaid en ook een groot deel van het vrijgekomen maaisel wordt afgevoerd. Deze volledige maaironde wordt herhaald in het najaar.

Onderhoud van watergangen
Het jaarlijkse onderhoud aan de watergangen, sloten en greppels is in het najaar. Daarmee voldoet men aan de eisen van het Hoogheemraadschap om voor 15 oktober de watergangen schoon op te leveren. Een deel van het vrijkomende maaisel wordt verwerkt tot bodemverbeteraar.

Profileren van bermen
De afgelopen winter zijn wederom vele bermen kapot gereden en verkeren mede daarom in zeer slechte staat. Samen met de opdrachtnemer gaat men aan de slag om deze slechte bermen te herstellen. Deze werkzaamheden zullen in het voor- en najaar worden uitgevoerd. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat iedereen op een juiste wijze de weg gebruikt en de bermen links laat liggen. Dat is wel zo veilig en voorkomt hoge herstelkosten.

Flora en fauna
De opdrachtnemer heeft tot doel om de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk te verstoren tijdens het uit te voeren onderhoud. Voorafgaand aan de werkzaamheden is daarom altijd een inventarisatie op de aanwezigheid van bepaalde flora en fauna. Indien nodig wordt het onderhoud daarop afgestemd.

Ongewenste begroeiing
Sommige begroeiing, zoals Reuzenberenklauw, Japanse Duizendknoop en bepaalde distelsoorten, kan zorgen voor overlast en worden door ons zo snel mogelijk verwijderd. Als u deze soorten tegenkomt kunt u dit melden via de Fixi-app.