WIERINGERMEER - Omdat de afgelopen periode opgehaalde input over het concept Gebiedsplan Wieringermeer, nieuwe ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en Omgevingsvisie vragen om een andere benadering in procedure, hebben burgemeester en wethouders de gemeenteraad van Hollands Kroon voorgesteld het concept Gebiedsplan Wieringermeer in te trekken. De raad is akkoord gegaan met het beëindigen van de procedure om te voorkomen dat er dubbel werk wordt verricht en procedures langs elkaar heen lopen. Namens de fracties SHK, VVD,OHK, PvdA, GL en D66 is er een motie ingediend. Hierin wordt het college opgeroepen om bij grootschalige gebiedsontwikkelingen in de toekomst nadrukkelijk aandacht te besteden aan de bescherming van de kwaliteit van het landschap. Deze motie is unaniem aangenomen.

Eerste bestuursrapportage 2020

Het college rapporteert twee keer per jaar aan de raad over hoe de financiële stand van zaken en in de pas loopt van de door de raad vastgestelde begroting. De auditcomissie heeft aangegeven dat er geen financieel technische belemmeringen zijn om met deze rapportage in te stemmen. De raad heeft op grond van deze rapportage ingestemd met een aantal financiële wijzigingen waaronder een extra investeringskrediet voor de nieuwbouw van de gemeentewerf en brandweerkazerne in Wieringerwerf.

Besluiten bestemmingsplannen
Voor het realiseren van een nieuwe brede school aan de Koningin Beatrixlaan in Slootdorp is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De gewenste brede school past momenteel niet in het geldende bestemmingsplan. De raad is akkoord gegaan met het voorstel om het bestemmingsplan te wijzigen. Ook is de raad akkoord gegaan met een wijziging van het bestemmingsplan Zuiderweg 2 Anna Paulowna ten behoeve het mogelijk maken van wonen op deze locatie.

Moties vreemd aan de orde
Tijdens de vergadering zijn er twee moties vreemd aan de orde van de dag ingediend. In de eerste motie is aandacht gevraagd voor de wens van de gemeenteraad ook een zienswijze te kunnen afgeven richting het provinciaal bestuur op de inhoud van de ontwerp Omgevingsverordening. Deze motie is aangenomen. Een tweede motie waarin een oproep werd gedaan aan het college om een visie te ontwikkelen op het realiseren van kernenergie in Hollands Kroon is door de indieners (OHK, VVD) aangehouden.