HOLLANDS KROON - Sinds 2011 werken wij aan de bedrijfsverplaatsing van pluimveebedrijf Het Kippenhok in Middenmeer. Om de verplaatsing van Tussenweg 10 naar de Alkmaarseweg 25 mogelijk te maken, moet de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vaststellen.

Bestemmingsplan vaststellen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan in de raadsvergadering van 2 mei vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Tijdens deze periode hebben wij zienswijzen ontvangen. Het college stelt de raad voor om de toelichting van het bestemmingsplan op onderdelen aan te scherpen en te actualiseren. Te denken valt hierbij aan veranderde wettelijke kaders en beleidsstukken. In de juridische regeling wordt volgens het voorstel van het college expliciet gemaakt dat het houden van dieren in meer dan één bouwlaag niet is toegestaan

Beroep

Belanghebbenden, die het niet eens zijn met de beantwoording van hun zienswijze, hebben zes weken na het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad de tijd om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Als de gemeenteraad instemt met het bestemmingsplan, dan krijgen de belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend hierover een brief opgestuurd.