MIDDENMEER - Op 16 oktober 2020 heeft het college een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit bestemmingsplan maakt de uitvoering van een datacenter mogelijk aan de noordkant van het bestaande bedrijventerrein ‘Het Venster-West’ in Middenmeer, aan de oostkant van de Cultuurweg en aan de westkant van de rijksweg A7.

Ontwikkeling past binnen de visie van de gemeente 

Op het huidige bedrijventerrein het ‘Venster West’ mogen datacenters worden gevestigd. Dat staat het bestemmingsplan van dit bedrijventerrein toe. Het college heeft onlangs nog een vergunning in ontwerp ter inzage gelegd voor een datacenter op dit terrein. Een datacenter op de nieuwe aangevraagde plek past niet binnen het huidige bestemmingsplan. De huidige locatie heeft namelijk een agrarische bestemming. Het college is bereid om het bestemmingsplan aan te passen. Deze ontwikkeling past namelijk binnen de door de gemeenteraad vastgestelde Omgevingsvisie.

In een eerder nieuwsbericht leest u meer over waarom er datacenters in de Wieringermeerpolder zijn.

Stukken bekijken
Het ontwerpbestemmingsplannen met bijbehorende stukken zijn als volgt digitaal raadpleegbaar en beschikbaar:
- Op de landelijke website ‘Ruimtelijkeplannen.nl’. U kunt op die website ook op plannaam zoeken door ‘Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1’ in te typen, dan vindt u het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1.
- Of u zoekt op www.ruimtelijkeplannen.nl via de kaart naar de locatie ‘Cultuurweg 9 Middenmeer’.

Bronbestanden De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via Tercera.

Schriftelijke reactie op de stukken indienen kan van 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020

U kunt uw reactie (zienswijze) over het ontwerp bestemmingsplan naar ons sturen. De periode voor het indienen van een zienswijze is zes weken. U kunt van 16 oktober 2020 tot en met 26 november 2020 een reactie indienen. De reactie stuurt u schriftelijk naar: de gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, deelgebied B1. Ook kan mondeling een zienswijze worden ingediend. Hiervoor moet u een afspraak maken met een medewerker van het team Ruimtelijke Ordening. Dat kunt u doen via het telefoonnummer 088-321 5000. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Beeldkwaliteit
Voor bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Hieruit volgt op welke wijze het plan ruimtelijk inpasbaar is. De essentiële eisen uit het beeldkwaliteitsplan zijn gekoppeld aan de regels van het bestemmingsplan. Zo wordt er voor gebouwen 125 meter afstand tot de A7 gehouden, een robuuste landschappelijke zone tussen het datacenter en de A7 ingericht en moet het gevelbeeld rust en eenheid uitstralen. Uit de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd blijkt dat het plan ook vanuit het oogpunt van milieu passend is.