WIERINGERWERF - Nadat de gemeenteraad in december 2017 heeft ingestemd met de stedenbouwkundige uitwerking voor de herstructurering is er op alle onderwerpen doorgegaan met de planontwikkeling. In dit bericht een update.

Samenwerking Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer
Met de Stichting Sport en Welzijn Wieringermeer (hierna: SSWW) en het onderwijs wordt onder leiding van de Brinkgroep gewerkt aan een samenwerkingsovereenkomst. De SSWW is actief bezig met de verdere voorbereidingen, zowel op gebied van de organisatie als de binding van (nieuwe) leden. Daarnaast wordt hard gewerkt aan het aantrekken van middelen (geld en inzet) om de doelen te halen. De grove planning voor de sportcampus gaat op dit moment uit van het doorlopen van de ruimtelijke procedures in 2018 en 2019, start van de bouw in 2020 en ingebruikname van de scholen in 2021.

Terpweg en Terpstraat
Om goed inzicht te krijgen in de verkeersstromen, waaronder de bevoorrading, laten we een verkeersmodel bouwen. Met dit model worden de gevolgen van keuzes goed in beeld gebracht. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk wat een verandering van voorrangsregels voor gevolgen heeft voor de doorstroming. Het verkeersmodel is in juli 2018 gereed. Op dat moment ontstaat ook inzicht in de logistieke gevolgen voor de winkeliers.De zakenclub heeft in samenwerking met De Nieuwe Winkelstraat, een organisatie die winkelgebieden ondersteunt bij ontwikkeling, een actieplan gemaakt. De verschillende onderdelen daarvan werken zij nu uit. Een mooie mijlpaal vormt de begin dit jaar ondertekende overeenkomst met supermarkt Lidl voor de verplaatsing naar de locatie ‘Cremers’. De aanvraag omgevingsvergunning hiervoor is recent ontvangen.

Patrijsstraat
We hebben met regelmaat overleg met Wooncompagnie over de voortgang van de herinrichting van de Patrijsstraat. Het sociaal plan voor de bewoners is in werking en de bewoners komen in aanmerking voor vrijkomende woningen van Wooncompagnie. Binnenkort zijn de eerste tekeningen voor de vervangende woningen gereed. De planning die Wooncompagnie op 12 december vorig jaar in RSG Wiringherlant heeft gepresenteerd is nog steeds actueel.

Lelypark en Ir. Ovingestraat
Voor het gebied Lelypark en Ir. Ovingestraat is een eerste voorzet gemaakt in de stedenbouwkundige uitwerking. Inmiddels zijn de eerste verkennende gesprekken met Wooncompagnie gevoerd. De omgeving van de Prinses Marijkestraat en de Prinses Margrietstraat krijgt ook een rol bij het oplossen van de tijdelijke parkeerproblematiek die gaat ontstaan bij de werkzaamheden van de nutsbedrijven en de vervanging van de riolering. Onze grond in dat gebied wordt getaxeerd, zodat we met die informatie ook ons financieel overzicht compleet kunnen maken.

De Maaier en de Werfstraat
Voor de herinrichting van het terrein van De Maaier is een eerste constructief overleg geweest. Er wordt gewerkt aan het ontwerpen van een gebouw. Ook voor de locatie ‘Werfstraat’ is contact met een ontwikkelaar die aan de hand van onze kaders bezig is met een uitwerking van ideeën.

Vervanging riolering
De vervanging van de riolering heeft de afgelopen maanden door de weersomstandigheden en de werkzaamheden van de nutsbedrijven enkele weken vertraging opgelopen. De bewoners worden hierover wekelijks geïnformeerd. Nu de weersomstandigheden beter worden wordt ook de planning voor de uitvoering van het werk weer stabiel. In de planning van de werkzaamheden staat nog een flink aantal wegen opgenomen waar nutsvoorziening en riolering vervangen worden.