WIERINGERWERF - Sinds 2016 werkt de gemeente Hollands Kroonj samen met de Lidl aan de verplaatsing van de supermarkt van Terpstraat 13 naar de hoek Terpstraat/Meeuwstraat in Wieringerwerf. Om de verplaatsing mogelijk te maken, moet er een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is inmiddels gereed en ligt tegelijkertijd met de ontwerp omgevingsvergunning voor het bouwen ter inzage.

Bestemmingsplan
Uit het ontwerpbestemmingsplan blijkt dat de nieuwe supermarkt stedenbouwkundig, verkeerskundig en vanuit het oogpunt van milieu goed op de nieuwe locatie inpasbaar is en voor de woonomgeving nog steeds een goed woon- en leefklimaat aanwezig is.

Omgevingsvergunning en indienen zienswijze
Om de nieuwe supermarkt te kunnen bouwen is ook een omgevingsvergunning nodig. Deze is ingediend en ligt tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. Beiden liggen vanaf 16 augustus 2018 zes weken voor iedereen ter inzage. In deze periode kunnen er zienswijzen worden ingediend. Deze zienswijzen worden door de gemeenteraad meegenomen bij het besluit over de vaststelling van het bestemmingsplan.

De omgevingsvergunning en ontwerpbestemmingsplan zijn gepubliceerd op overheid.nl.