HOLLAND KROON - TenneT en Liander zijn bezig een oplossing te realiseren voor knelpunten in het elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland. Op basis hiervan is door de provincie de netwerkuitbreiding Kop van Noord-Holland met een ondergrondse 150 kV-leiding planologisch mogelijk gemaakt.

Ontwerp omgevingsvergunning
Nu is met een aanvraag omgevingsvergunning van 1 oktober 2018 aan het college gevraagd om op een drietal plaatsen af te wijken van het inmiddels onherroepelijke oorspronkelijke inpassingsplan/tracé. De afwijking is aangevraagd om de grondeigenaren tegemoet te komen.Het college heeft ingestemd met deze aanvraag. De ontwerp omgevingsvergunning voor dit alternatieve tracé voor de 150 kv hoogspanningsverbinding tussen Anna Paulowna en Middenmeer ligt tot 30 augustus 2019 ter inzage. Binnen deze periode bestaat de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. De mogelijke zienswijzen worden door het college betrokken bij het definitieve besluit om de omgevingsvergunning al dan niet te verlenen.