HOLLANDS KROON - In december 2013 heeft de gemeenteraad onder een aantal voorwaarden, waaronder een beperking ten aanzien van het geluidsniveau, de bereidheid uitgesproken om een permanent motorcrossterrein in de gemeente mogelijk te maken op de hoek van de Alkmaarseweg (N242) en de Groetweg in Middenmeer. Het college kreeg daarbij de opdracht om de motorsportfederatie een businessplan te laten uitwerken.

Dit businessplan en een akoestisch onderzoek is opgesteld en daarvan heeft het college besloten om deze voor te leggen aan de gemeenteraad. Die vergadert op donderdagavond 22 februari over dit onderwerp. De stukken kunt u twee weken voorafgaand aan de vergadering inzien in onze vergaderkalender.

Businessplan motorcrossfederatie

Op grond van het raadsbesluit van 19 december 2013 heeft de motorcrossfederatie (Stichting NHGS Phoenix) een akoestisch onderzoek en een businessplan aangeleverd. Hieruit blijkt dat er voor het geluid niet aan de strenge voorwaarden van het raadsbesluit uit 2013 kan worden voldaan. Medewerking is wel mogelijk binnen de wettelijk gestelde kaders. De raad wordt gevraagd om hierover een besluit te nemen. Ook wordt de raad gevraagd om een besluit te nemen over de openingstijden van het motorcrossterrein.

Wil u in contact komen met de raad over dit onderwerp?

U kunt op verschillende manieren in contact komen met de gemeenteraad. U kunt de raad een e-mail sturen of een brief per post, ook kunt u contact opnemen met individuele raadsleden of de raadsfractie en/of inspreken tijdens een raadsvergadering. De mogelijkheden om in contact met de raad te komen vindt u hier.

Achtergrondinformatie

Door de vertegenwoordigers van de motorcross is de afgelopen maanden veel werk verzet om te komen tot een businessplan en een akoestisch onderzoek. Deze onderzoeken hebben betrekking op de locatie hoek Alkmaarseweg/Groetweg Middenmeer. In december 2013 heeft de gemeenteraad diverse kaders gesteld om de geluidseffecten van een te onderzoeken motorcrosslocatie op de omwonenden zo beperkt mogelijk te houden.

In een aangeleverd akoestisch onderzoek zijn de geluidseffecten zichtbaar gemaakt. Dit onderzoek is door de RUD (Regionale uitvoeringsdienst) beoordeeld. De RUD heeft vervolgens een advies gegeven hoe de geluidseffecten tot een minimum kunnen worden beperkt. Daarnaast is een businessplan opgesteld waarin is aangegeven of er voldoende financiële middelen zijn om het plan te realiseren en te exploiteren.

Het is nu aan de gemeenteraad om in de vergadering van 22 februari te beoordelen of aan de kaders die zij in december 2013 heeft gesteld is voldaan. Indien de gemeenteraad positief oordeelt, kunnen alle procedures worden opgestart, zoals het maken van een milieueffectrapportage en bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze procedures kunnen alle belanghebbenden gebruik maken van de inspraakprocedures die wettelijk zijn vastgesteld.