NOORD-HOLLAND - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is met de andere 21 waterschappen hard op weg om de klimaatambities in 2020 te halen. De waterschappen laten zien dat zij een koploper en belangrijke partner zijn in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten. Dit blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2016.

In de Klimaatmonitor staat hoe de waterschappen presteren op het gebied van energiebesparing, het opwekken van duurzame energie en het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen.  Als u Hollands Noorderkwartier in de monitor selecteert, ziet u welke bijdrage HHNK op dit moment levert op weg naar energieneutraliteit.

Uit dit alles blijkt dat de waterschappen hoge ambities hebben tot 2020, maar ook voor de periode daarna. Het streven is gericht op 100% energieneutraliteit in 2025. Ook bij HHNK staat dit onderwerp hoog op de agenda.